FORGOT YOUR DETAILS?

[rev_slider hrallianse_slider]
Tilknyttet: barrett_logo_small som konsulent og trener i CCT 1 verdimålinger


HR Allianse arbeider operativt og direkte med de utfordringer som kunder står ovenfor. Vi støtter ledere og medarbeidere i å håndtere situasjoner og endringer som gir bevisstgjøring og utvikling, for personlig og organisatorisk suksess.

Verdier gir styringsfart og en sterk felles kultur.

Verdier er ryggraden i organisasjonen. Nytteverdien av å få verdiene bevisst oppmerksomt inn i arbeidsoppgavene skaper en tydelig, positiv og ønsket felles holdning internt og eksternt.


Lederutvikling
Les mer +

Lederutvikling

Dagens ledere har fått et økende fokus på sin personlige evne til det å lede, kommunisere, løse konflikter og oppfølging av medarbeidere.
Vi benytter verdier som grunnlag i vårt arbeid. Grunnen til dette er at de viser en leders oppmerksomhet og den påvirkning en leder har på sine omgivelser. Denne innsikten skaper et godt utgangspunkt for tydeligere og mer effektive ledere.
Rekruttering
Les mer +

Rekruttering

Utfordringen ved ansettelser er å finne den personen som passer inn, har de rette kvalifikasjonene og egenskapene for å løse de oppgaven virksomheten står ovenfor. Det å avdekke den beste kandidaten som både skal takle de utfordringene eller forventninger som stillingen medfører, samt være et positivt bidrag til videreutvikling av organisasjonen er det kritiske ved ansettelser. Mange av kravene og forventningene er ofte ikke i stillingsbeskrivelsen eller annonsen.
Teambuilding
Les mer +

Teambuilding

Når teamets mål og verdier blir klare og tydelige, og alle kjenner sine roller, skaper dette grunnlag for å jobbe mot felles mål. Dette gir den tydelighet og trygghet som skal til for at alle leverer mer på kvalitet og resultater.
Organisasjonskultur
Les mer +

Organisasjonskultur

Alle bedrifter har verdier på papiret, dog ser vi ofte at ikke alle medarbeidere og ledere har et bevisst forhold til verdiene. De blir da i beste fall et utstillingsvindu uten opplevd innhold for alle som samhandler med virksomheten.

Hva gjør vi?

I HR Allianse som navnet antyder er vi opptatt av å være en den beste støttespiller til bedrifter og organisasjoner.

Vi tar utgangspunkt i virksomhetens verdier som er et viktig instrument i å tydeliggjøre egenart og felles forståelse. Vi benytter internasjonalt godkjente verdibaserte metoder som sikrer et godt utgangspunkt for de prosessene som igangsettes. Vi er fleksible og løsningsorienterte.

Med gode samarbeidspartnere, har vi tilgang på kompetente konsulenter.

Hvordan gjør vi det?

Det er menneskene i organisasjonen som skaper resultatene. Enten vi nå arbeider med enkeltindivider, grupper eller hele organisasjonen er det her veksten vil finne sted.

Når vi arbeider med kulturen basert på verdier, viser det måten å kombinere medarbeidernes engasjement, ide-utvikling med endringsvillighet som gir vekst.

Vår oppgave er å peke på, være tydelig, vise vei og gi støtte frem mot det mål og resultat som er definert. Dette har vist seg å være den beste måten å avdekke de områdene som har størst postesial for videre vekst og utvikling. De påfølgende prosesser vil være unik for den enkelte organisasjon eller team, derfor har vi et nettverk av kompetente konsulenter som kan bidra med det konkrete virksomheten trenger.

Hvorfor nettverk?

HrAllianse har et nettverk av konsulenter med spesialkompetanse innen ulike områder. Vi tror på å bidra med det vi er best på og samtidig knytte sammen kompetanse, med det mål å skape en bedre hverdag for offentlige og private organisasjoner.

Vi tror på å skape en mer fleksibel og enklere hverdag for ledelse og medarbeidere. Det å kunne tilby gode metoder og verktøy som letter arbeidshverdagen gir lønnsomhet og øket trivsel i organisasjonen.

Vi tror at det er lønnsomt for bedrifter å investere i ekstern kompetanse for en kortere eller lengre periode. Enten for å integrere en oppgaven internt eller at bidraget er midlertidig og begrenset. Fordelen med nettverk er at bidragene fra konsulentene blir koordinert av en ansvarlig prosjektleder. Nettverk er en mer lønnsom form da alle er selvstendige og kostnadene da reflekterer mer oppdraget som gjennomføres. Nettverket består både av konsulenter og programleverandører.


Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

VÅR VISJON ER:

Å bidra til bevisste robuste verdibaserte organisasjoner, med engasjerte medarbeidere som virkeliggjøre egne og organisasjonens mål og visjon.

MISJON:

Støtte ledere i å skape verdidrevne organisasjoner som tiltrekker seg og utvikler motiverte medarbeidere.

VÅRE VERDIER VI:

TILLIT
Alt vi gjør skal være til å stole på og gi trygghet for våre oppdragsgivere. Vi overholder avtaler og gjennomfører våre oppdrag til avtalt til og kvalitet. Alt som utføres er avtalt på forhånd i nært samarbeid med oppdragsgiver.

KREATIVITET
Vi vil etterstrebe å finne gode løsninger og riktig kvalitet tilpasset den enkelte organisasjon, være inspirator og finne praktiske løsninger for en bedre hverdag.

FLEKSIBILITET
Vi vil med respekt ta utgangspunkt i organisasjonens ståsted, med vår kunnskap og innsikt synliggjøre styrker og potensialer og vise farbare veier til videre vekst og styrking av organisasjonen. Vi vil tilrettelegge for endringsvillighet og utvikling. Inspirere til nytenkning og innovasjon.


OM OSS

HR Allianse drives av Unni Ellingsen som siden nittitallet har bidratt til vekst og utvikling i organisasjoner, både offentlige og private.

Kombinasjonen av teknisk utdannelse, markedsføring og handlingsorientert psykologi har gitt henne en dyp menneskelig og faglig innsikt. Oppdragene har vært alt fra motivasjon, service, rekruttering, omstilling, teambygging til ledertrening.

Alt som handler om menneskene i team, utfordringer i arbeidslivet, med fokus på som gir vekst og utvikling og gode løsninger.

Med stort engasjement bidrar hun til bevisstgjøring og er levende opptatt av utvikling med grunnlag i verdibaserte prosesser.

Unni Ellingsen er en del av et internasjonalt nettverk med konsulenter ved Barretts Values Centre. HrAllianse arbeider i nettverk. Gjennom nettverket formidles kompetanse og tjenester fra flere aktører.
TOP UA-60251651-1