FORGOT YOUR DETAILS?

Trygge verdibaserte ledere skaper engasjement og motiverte medarbeidere

personlig

Dagens ledere har fått et økende fokus på sin personlige evne til det å lede, kommunisere, løse konflikter og oppfølging av medarbeidere.

Vi benytter verdier som grunnlag i vårt arbeid. Grunnen til dette er at de viser en leders oppmerksomhet og den påvirkning en leder har på sine omgivelser. Denne innsikten skaper et godt utgangspunkt for tydeligere og mer effektive ledere.


Utøvelse av lederrollen

De fleste ledere er dyktige innen sitt fagområde. Det å formidle informasjon, motivere og skape et godt miljø for trivsel og ytelse er utfordringen. Mennesker er forskjellige og har behov for ulik motivasjon og oppfølging.

De verdier og oppfatninger som en leder har er styrende for kulturen i en virksomhet. Leders holdning påvirker medarbeidernes motivasjon, ytelse og dermed produktiviteten. Lederens personlighet setter rammer for produktiviteten.

Det å få en forståelse på den påvirkning en leder har og det som kan styrke utøvelsen av lederrollen, er et utmerket utgangspunkt for bevisstgjøring og justering.

Vi benytter 360 graders tilbakemelding basert på verdier, som viser presist styrker og utviklingsområder. Dette er en unik mulighet til å få en respektfull og konstruktiv tilbakemelding.

Med andre ord, skape forutsetninger for bevisstgjøring, nye valg som bidrar til et mer synlig lederskap. Erfaringsmessig gir en slik måling det beste utgangspunktet for raskt å ta tak forbedringsområder. Coaching og mentoring som bygger på denne målingen har vist seg meget effektiv.

Se eksempel på verdier LVA

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Lykkes som leder

Erfaringsmessig gjør vi mennesker det vi tror fungerer, eller det vi er trygge på når vi kommuniserer og samhandler med andre. En leders tydelighet og gjennomslagskraft er avgjørende for om han eller hun skal lykkes med sine kolleger og medarbeidere.

Det å ta utgangspunkt i en måling som viser hvilke områder som skal fokuseres for vekst og utvikling er en rimelig og effektiv avklaring på ståsted. Det skaper grunnlag for målrettet oppfølging og coaching mot definerte klare mål.

En måling av verdier og styrker og utviklingsområder fordelt på fagområder gir tydelig indikasjon på hva som kan styrkes og hva som fungerer godt.

Ledere og mellomledere får sjelden selv tilbakemelding på sin rolle, derfor gir dette verdibaserte målevektøyet en utmerket måte å skape avklaring og gjøre valg i forhold til den informasjon som fremkommer.

Se eksempel på verdier LDR

En grundig tilbakemelding og oppfølging har vist meget gode resultater.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


Lede andre

Mor Teresa var invitert til en toppleder-konferanse, hennes tale bestod kun av to spørsmål, de var som følger: Kjenner du dine medarbeidere? Er du glad i dem? Etter at hun hadde stilt disse spørsmålene stod hun bare der og så utover salen en stund før hun forlot hun podiet..

Det å være en god leder for sine medarbeidere er av avgjørende betydning for trivsel. Det forebygger sykdom, stress og turnover som er av vesentlig betydning for bedriften stabilitet. Ledere har mange krav på seg og det å få medarbeidere til å føle seg sett og ivaretatt samt oppmuntre til vekst er ofte det som skaper den største utfordringen i dag. Mennesker er forskjellige og det å forstå ulikheter i motivasjon og oppmerksomhet som villighet og dyktighet er enkle sjekkpunkter for valg av tiltak.

Det å tilrettelegge for gode rutiner, forventningsavklaring, ansvarliggjøring og oppfølging gir god flyt i hverdagen med forutsigbarhet for de ansatte.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Konflikthåndtering

”Det er ikke det du sier, men måten du sier det på”

Vi mennesker er forskjellige, det medfører at det fra tid til annen oppstår misforståelser og konflikter. Motsetninger og spenninger kan være positiv og utviklende, problemet oppstår når man er uenig i det den andre argumenterer for og ikke klarer å se utover egne argumenter. De mest vanlige konfliktene er interesse- og personkonflikter.

Det er mange årsaker til at konflikter oppstår. Mangel på tydelighet og nødvendig informasjon er ofte en del av situasjonen. I en hektisk hverdag er det lett å hoppe til konklusjoner, i stedet for å gå veien om å avdekke hva som er viktig å ivareta, som forventninger, faktisk situasjon opp mot lovverk, rammer og krav. Det å raskt ta tak i en oppstått situasjon gir en god avklaring valg av løsning.

De fleste konflikter kan raskt løses når de blir tatt tak i. Det er håpet om at konflikten går over av seg selv og unngåelse fra ledelsen, som skaper de langvarige og dype konfliktene.

Det skal bare en person til for å lage konflikt eller negativ stemning på en arbeidsplass. Det skjer da en energilekkasje, sprer det seg så mister folk motivasjon og fremdrift. Konsekvensen blir da redusert ytelsen, stress og ofte økt sykefravær. Med andre ord, dette et kostbart for virksomheten.

Det å skape et grunnlag for å håndtere konflikter er lønnsomt. Riktig fremgangsmåte, gir et forutsigbart og godt arbeidsmiljø.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen er lederens mulighet til direkte å følge opp og skape tillitsfull relasjon til medarbeidere.
Å gjennomføre gode medarbeidersamtaler danne grunnlaget for medarbeiders trivsel og videre utvikling. Det å skape en tydelighet på gjensidig forventninger og bidrag, ambisjoner og forpliktelser gir forutsigbart arbeidsforhold.

Leders fremgangsmåte.
Forberede samtalen, alle tema som er viktig for medarbeider hverdag, oppgaver og ambisjoner bør belyses i samtalen.
Det å benytt spørsmål og være lyttende gir medarbeideren rom for egne meninger om hvert tema, uten avbrytelse.
Som regel har medarbeidere gode forslag til hvert av områdene og kommer med forslag før du som leder trenger å kommer med dine krav. Dette er en forpliktende og elegant måte å gjennomføre samtaler på. Det er måten spørsmålene blir stillet på og måten samtalen blir gjennomført på som gjør den store forskjellen.

Metoden gir en gjensidig forpliktelse og skaper tillit og forutsigbarhet mellom leder og medarbeider i det kommende året.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
TOP UA-60251651-1