FORGOT YOUR DETAILS?

Verdibaserte organisasjonskulturer er omstillingsdyktige og bærekraftig

konflikt_new

Alle bedrifter har verdier på papiret, dog ser vi ofte at ikke alle medarbeidere og ledere har et bevisst forhold til verdiene. De blir da i beste fall et utstillingsvindu uten opplevd innhold for alle som samhandler med virksomheten.

De virksomhetene som bevisst bruker verdiene for å sette standarden for kulturen i organisasjonen, lykkes i langt større grad med å skape felles holdning til samhandling internt, i kundeservice og mot markedet generelt. Det å aktivt bruke de nedfelte verdiene, omsatt i handling i hverdagen skaper en sterk og felles kultur. En sterk kultur gir et godt renommé. Forskning viser at sterke verdibaserte organisasjoner håndterer endringer og markedssvingninger langt bedre og er mer fleksible og tilpasningsdyktige.

Opplevelsen av kultur i en organisasjon er ofte vanskelig å sette ord på, selv om medarbeidere opplever og tilpasser sin adferd til de ”uskrevne lover” med holdninger og handling. Også uønsket adferd blir en del av kulturen. Eksempel på beskrivelse av kulturen blant medarbeidere er: ” Sånn er det hos oss”

Den generelle bevisstgjøringen i samfunnet er økende både innen det faglig og sosiale. Det krever mer av ledere for å holde på dyktige medarbeidere. Undersøkelser viser at unge talenter søker til fremgangsrike bedrifter med positive verdier. Dette stiller krav til ledelse og organisasjonen.

Det å arbeide med kulturen i organisasjonen som sammen med organisasjonsutvikling er den beste investering en organisasjon kan gjennomføre. Når den generelle opplevelsen og holdninger som lever i organisasjonen blir dokumentert, kan en med enkle grep ta tak og arbeide med de områdene som styrker organisasjonen på dette feltet. Motiverte medarbeidere er en av effektene som gir økt vilje til samhandling, effektivitet. For å avdekke hva som er holdningene og opplevelsen av dagens virksomhet opp mot medarbeidernes ønsker og forventninger benytter vi en verdimåleinstrument som tar kun 15 minutter å fylle ut men som gir et utmerket utgangspunkt for å ta tak i de områdene som vil forløse ressurser og skape en sterkt og fleksibel kultur. Se link til kulturmåling for organisasjon: ( link to CVA)

Det å utarbeide handlinger og holdninger utfra kjerneverdiene er en effektiv metode for til å fokusere på de områdene som gir vekst, øket trivsel på kort og lang sikt. Felles forståelse av holdninger og handlinger er vesentlig for å lykkes i dagens marked.

Med utgangspunkt i virksomhetens ståsted tilrettelegger vi prosesser som er tilpasset den enkelte virksomhets behov og rammebetingelser.

Ved å måle endingen over tid, vil man se nytteverdien av investeringen man gjør på kulturarbeid.

Se gjerne eksempel på rapport

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
TOP UA-60251651-1